Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego

Tychy, dnia 12 lipca 2016 r.

Proszę o przedstawienie oferty na wykonanie prac związanych z wymianą podłogi na holu, korytarzu i gabinecie lekarskim Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego PSOUU w Tychach, al. Niepodległości 90 wraz z dostawą materiałów zgodnie warunkami przedstawionymi w załączeniu.

Przed przystąpieniem do składania oferty oferent powinien zapoznać się ze stanem faktycznym pomieszczeń przeznaczonych do wykonania w nich robót remontowych.

Podstawa wyceny robót:
1. Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej. Wycenę jednostkową robót należy sporządzić w oparciu o tabelę norm scalonych zawartych w katalogach KNR, KNR Wacetob, KNNR, KPN i kalkulacje własne Wykonawcy. Koszty jednostkowe materiałów i sprzętu nie mogą przekraczać średnich cen wg notowań wydawnictwa Sekocenbud.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z materiałów nowych,
 I gatunku, posiadających świadectwa bezpieczeństwa, atesty, gwarancje, certyfikaty   dopuszczające do stosowania w budownictwie, w kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym.
3. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonywane roboty.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami przepisów  BHP.
5. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania terenu robót.
6. Cena oferty powinna obejmować całość kosztów realizacji zadania i być skalkulowana w oparciu o wymagania zawarte w opisie kosztorysowym istotnych warunków zamówienia. W ofercie należy podać cenę netto, podatek VAT oraz wartość brutto oferty, obliczone z zastosowaniem parametrów kosztorysowych wymienionych
w opisie kosztorysowym.
7. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

Wymagania wobec Wykonawcy:
w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz:
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
 spełniają wymagania zamawiającego na podstawie oświadczenia oferenta.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Renata Zając – zastępca dyrektora OREW tel. kom. 505 180 499; stacjonarny: 32 227 33 00
 
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 20.07.2016 r., do godz. 12:00 w administracji Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego PSOUU w Tychach, al. Niepodległości 90.
 
Termin realizacji zamówienia:8.08.2016 r. do 19.08.2016 r.
 
Termin związania ofertą:5 dni od ostatniego dnia składania ofert
 
Kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza oferta

 

1.07.2016 Co słychać w Świetlicy?

 

W ramach projektu PFRON w Świetlicy Terapeutycznej PSOUU w Tychach w lipcu 2016r. realizowane są następujące tematy:

1) zajęcia edukacyjno-terapeutyczne "WIZYTA U LEKARZA"

2) zajęcia psychospołeczne "TOLERANCJA"

 

 

 
 

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego


Proszę o przedstawienie oferty na wykonanie prac związanych z wymianą podłogi na holu, korytarzu i gabinecie lekarskim Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego PSOUU w Tychach, al. Niepodległości 90 wraz z dostawą materiałów zgodnie warunkami przedstawionymi w załączeniu.

Przed przystąpieniem do składania oferty oferent powinien zapoznać się ze stanem faktycznym pomieszczeń przeznaczonych do wykonania w nich robót remontowych.

Podstawa wyceny robót:
1. Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej. Wycenę jednostkową robót należy sporządzić w oparciu o tabelę norm scalonych zawartych w katalogach KNR, KNR Wacetob, KNNR, KPN i kalkulacje własne Wykonawcy. Koszty jednostkowe materiałów i sprzętu nie mogą przekraczać średnich cen wg notowań wydawnictwa Sekocenbud.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z materiałów nowych,
 I gatunku, posiadających świadectwa bezpieczeństwa, atesty, gwarancje, certyfikaty   dopuszczające do stosowania w budownictwie, w kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym.
3. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonywane roboty.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami przepisów  BHP.
5. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania terenu robót.
6. Cena oferty powinna obejmować całość kosztów realizacji zadania i być skalkulowana w oparciu o wymagania zawarte w opisie kosztorysowym istotnych warunków zamówienia. W ofercie należy podać cenę netto, podatek VAT oraz wartość brutto oferty, obliczone z zastosowaniem parametrów kosztorysowych wymienionych
w opisie kosztorysowym.
7. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

Wymagania wobec Wykonawcy:
w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz:
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
 spełniają wymagania zamawiającego na podstawie oświadczenia oferenta.
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Renata Zając – zastępca dyrektora OREW tel. kom. 505 180 499; stacjonarny: 32 227 33 00
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 11.07.2016 r., do godz. 12:00 w administracji Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego PSOUU w Tychach, al. Niepodległości 90.
Termin realizacji zamówienia:
4.08.2016 r. do 17.08.2016 r.
Termin związania ofertą:
5 dni od ostatniego dnia składania ofert
Kryterium oceny ofert:
Najkorzystniejsza oferta
 

28.06.2016 Co słychać w Świetlicy?

Dnia 28 czerwca odbył się coroczne spotkanie zorganizowane przez Świetlicę Terapeutyczną dla uczestników i ich rodzin. Tym razem był to "Rodzinny piknik nad jeziorem", który miał miejsce w "Rybaczówce" na terenie Ośrodka Paprocany. Jak na piknik przystało na naszej imprezie nie zabrakło smakołyków- rodzice przygotowali przepyszne ciasta. Po słodkim poczęstunku było wspólne grillowanie:)
W międzyczasie odbyły się zajęcia ruchowe - zabawy z kolorową chustą Klanzy oraz odpoczynek nad brzegiem jeziora. Naszym gościom czas umilił  pan Sylwester, który grał największe przeboje biesiadne. Cały piknik upłynął nam w miłej, rodzinnej atmosferze!:) Wszystkim uczestnikom, rodzicom i  gościom dziękujemy  za obecność. Dziękujemy również wszystkim sponsorom, dzięki którym impreza mogła się odbyć. Do zobaczenia za rok!:)
 
 
Zobacz zdjęcia:
 
 

24.06.2016 Zakończenie roku szkolnego

Dopiero zaczynaliśmy naukę, a tu już koniec! Dziś uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016. Uczniowie, którzy przez cały rok wytrwale pracowali zdobywając nowe wiadomości i umiejętności, otrzymali szkolne świadectwa. 

Nie mogło zabraknąć również podziękowań: nasze Panie Dyrektor otrzymały od rodziców, pracowników oraz członków zarządu naszego koła kwiaty jako wyraz naszej wdzięczności za włożony trud, poświęcenie i cierpliwość.

Zanim rozpoczniemy kolejny rok wytężonej pracy, czeka na nas zasłużony odpoczynek. Przecież po to są WAKACJE! 

Zobacz zdjęcia: 

https://picasaweb.google.com/106299326945574782209/6300758896476034289?authuser=0&authkey=Gv1sRgCL_W5sGSs7HrNQ&feat=directlink 

 

23.06.2016 Rodzinny piknik w Osowcu

Stało się już tradycją, że w przeddzień zakończenia roku szkolnego wybieramy się wraz z naszymi rodzicami i opiekunami do Leśniczówki w Osowcu. Jak zwykle, piknik obfitował w masę niespodzianek. Najpierw Pani Paulina zabrała naszych czerwcowych i lipcowych solenizantów w rejs po Hawajach. Żaneta G., Patrycja B., Milena M., Wojtek  P., Rafał J. i Karolina G. po przybiciu do brzegu tajemniczej wyspy otrzymali od pięknej Hawajki wspaniałe, urodzinowe prezenty, a od nas wszystkich serdeczne życzenia i uściski. Potem - na wyspie Absolwentów - żegnaliśmy Pawła, Żanetę i Patrycję: naszych najstarszych kolegów, którzy w tym roku kończą naukę i rehabilitację w naszym ośrodku. Choć wszystkim było z tego powodu trochę smutno, to pociesza nas myśl, że będzie jeszcze niejedna okazja do spotkania i radowania się swoją obecnością.

Korzystając z okazji, że tego dnia zwagarowaliśmy z zajęć w ośrodku, nieco wcześniej nieoficjalnie zakończyliśmy rok szkolny. Nasi wychowawcy rozdali wszystkim dyplomy wynagradzające nas za rok ciężkiej pracy, a Panie z Fundacji Dziecięcy Kolorowy Świat Marzeń - Barbara Hajduła i Dorota Bienias - Czerniak - sprawiły nam  ogromną niespodziankę wręczając nam prezenty. 

Nie zabrakło corocznej rywalizacji między rodzicami a pracownikami OREW. W zaciętym meczu w "dwa ognie" w tym roku wygrała kadra ośrodka. Gratulujemy! Potem były pyszne ciasta i kiełbaski z grilla, zabawy i mnóstwo radości... Wszyscy bawili się znakomicie! Nie możemy się już doczekać, kiedy znów leśniczówka w Osowcu powita nas w swoich progach. 

Zobacz zdjęcia: 

https://picasaweb.google.com/106299326945574782209/6299732773223855489?authuser=0&authkey=Gv1sRgCI7Es7jm3Lv6XA&feat=directlink 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 67

1 % podatku


Od listopada 2013 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Możecie Państwo przeznaczyć 1% podatku dochodowego wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym za miniony rok podatkowy na nasze Stowarzyszenie - PSOUU koło w Tychach, a tym samym wspomóc rehabilitację naszych wychowanków i rozwój naszych placówek.

Więcej …

Nasze projekty

 

Więcej …

Facebook

Odwiedź nas na FACEBOOKU

 

https://www.facebook.com/orewtychy

Witryna http://orew.tychy.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji. W przeglądarce istnieje możliwość zarządzana plikami cookies. Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.

EU Cookie Directive Module Information