„Wakacje w świetlicy”

W czasie wakacyjnym  w Świetlicy Terapeutycznej odbywają się zajęcia rehabilitacyjne oraz rewalidacyjne.
Dodatkową atrakcję stanowią wyjścia plenerowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu. W miesiącu Lipcu i sierpniu odbywają się również spotkania integracyjne ze Świetlicą Środowiskową „Tęcza”, a także spotkania z p. Dorotą, czyli wspólne czytanie baśni oraz opowiadań o tematyce wakacyjnej. A w czasie letnich upałów zjadamy pyszne lody dla ochłody.

 

Co słychać w Świetlicy?

Przypominamy, że od  stycznia 2015 roku w Świetlicy Terapeutycznej PSOUU koło Tychy realizowany jest projekt "Jestem samodzielny -  Prowadzenie grupowych treningów, zajęć terapeutycznych oraz rehabilitacji ruchowej podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej" finansowany z funduszy PFRON.

 

26.06.2015 Zakończenie roku szkolnego

Hurra! To już wakacje! Dziś uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2014/2015.

W czasie uroczystej akademii wszyscy zostaliśmy nagrodzeni za całoroczny trud włożony w naukę i rehabilitację otrzymując przepiękne, kolorowe dyplomy i świadectwa. Niespodzianką okazały się wielkie kosze pełne kolorowych zabawek, aby przyjemnie upłynął nam czas podczas wakacyjnych dyżurów.

Wakacyjną radość zmąciła wiadomość, że odchodzi od nas Marcelina P. Nasza wieloletnia wychowanka zakończyła już naukę w naszym ośrodku. Wierzymy, że nawiązywane przez długie lata relacje przetrwają i jeszcze nie raz będziemy się spotykać.

Uroczystość zakończyła się Mszą Św. sprawowaną przez zaprzyjaźnionego z nami ks. Zenona Ryznera, proboszcza parafii św. Krzysztofa w Tychach. Eucharystia odprawiona została w intencji wszystkich wychowanków, ich rodzin oraz opiekunów. Na zakończenie wszyscy otrzymaliśmy indywidualne błogosławieństwo. Teraz pozostało nam tylko pakować walizki i ruszać na wakacyjne wyprawy!

Zobacz zdjęcia:

https://picasaweb.google.com/106299326945574782209/ZakonczenieNaSttrone?authuser=0&authkey=Gv1sRgCL71l6ubi8DCpQE&feat=directlink 

 

 24.06.2015 Co słychać w Świetlicy?

Choć pogoda pokrzyżowała nasze plany we wtorek, w środę 24 czerwca w licznym składzie (Uczestnicy, Rodzice i Opiekunowie i Goście ) spotkaliśmy się w Abstynenckim Klubie Żeglarskim Paprocany nad Jeziorem Paprocańskim, aby świętować Rodzinny Piknik pod Żaglami, który w tym roku odbył się pod hasłem "W zakamarkach podwodnego świata".

W miłym towarzystwie czas szybko płynie-jak mówi przysłowie. Przyjęci gościnnie przez naszych Gospodarzy, mogliśmy cieszyć się wspólnymi zabawami, rozmową,śpiewaniem szant oraz poczęstunkiem. Humory poprawiły nam doskonałe ciasta oraz pyszne kiełbaski z grilla. Największą atrakcją Pikniku było oczywiście pływanie żaglówką. Pod opieką naszych gospodarzy wielu z nas mogło poczuć choć przez chwilę radość z odbicia od brzegu i żeglowania na Jeziorze Paprocańskim. Już nie możemy się doczekać kolejnego Pikniku za rok. Życzymy naszym miłym Gospodarzom pomyślnych wiatrów!

Zobacz zdjęcia: https://picasaweb.google.com/106299326945574782209/Zagle2015?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLqJxfCz-rCpbw&feat=directlink

 

19.06.2015 Piknik Rodzinny w Osowcu

Stało się już tradycją, że w ostatnich dniach roku szkolnego wybieramy się do przepięknej leśniczówki w Osowcu, aby w towarzystwie naszych rodzin i opiekunów cieszyć się swoją obecnością na łonie przyrody.

Jak zwykle, nie brakowało atrakcji. Spotkanie zainaugurowała urodzinowa niespodzianka przygotowana dla wychowanków urodzonych w czerwcu i lipcu. Wojtek P., Milena M., Rafał J., Patrycja B., Wojtek S., Szymon M., oraz Marcelina P. otrzymali urodzinowe upominki oraz usłyszeli złożone w imieniu nas wszystkich życzenia i nieodłączny śpiew "Sto lat". Potem był tradycyjny mecz "w dwa ognie"  kadry przeciw rodzicom. Walka była zacięta, ale ostatecznie zakończyła się zwycięstwem pracowników ośrodka. Na nas także czekały sportowe emocje - każdy miał do pokonania tor przeszkód, za co otrzymaliśmy złote medale oraz możliwość przyozdobienia swojej twarzy lub ręki przepięknym, barwnym tatuażem.

Kiedy już - dzięki pysznym ciastom i kiełbasce z grilla - zregenerowaliśmy nadwątlone siły, czekała na nas kolejna niespodzianka - zabawa "Rodzina", podczas której ponownie stanęli w szranki nasi rodzice i opiekunowie. Widać szczęście sprzyjało dziś kadrze, bo i w tej konkurencji mogli poszczycić się zwycięstwem. Wszyscy bawili się znakomicie i aż żal było wracać! Na szczęście kolejny piknik rodzinny już za rok!

Zobacz zdjęcia: 

https://picasaweb.google.com/106299326945574782209/OsowiecNaStrone03?authuser=0&authkey=Gv1sRgCK_kksKg3_bomAE&feat=directlink 

 

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego

Tychy, dnia 10 czerwca 2015 r.

ST/          / 2015


    Proszę o przedstawienie oferty na wykonanie prac związanych z malowaniem pomieszczeń budynku Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego PSOUU
w Tychach, al. Niepodległości 90 o powierzchni użytkowej ogółem 637.20 m2 wraz z dostawą materiałów zgodnie z następującymi warunkami:

1. Opis kosztorysowy:
Zakres robót:
Umycie starych powłok malarskich ścian i sufitów, przygotowanie  powierzchni - szpachlowanie  nierówności (sfalowań) powierzchni tynku,  malowanie ścian emulsją kolorową (dobór kolorów w gestii zamawiającego) i sufitów emulsją białą.
Przed malowaniem należy wykonać:
a)    w sali Z1 ocieplić próg przy drzwiach tarasowych i uzupełnić tynkiem
b)    w sali Z2,Z3, Z4 wyrównać puszki elektryczne
c)    w sali Z3  naprawić siatką pęknięcie na suficie i usunąć efekt podmakania
od fundamentu (ok1,5 – 2 m2 )
d)    w holu dokonać 2x przełączeń oświetlenia z dodatkowymi wyłącznikami, wyrównać puszki elektryczne i nierówności tynku nad kaloryferem
e)    w pomieszczeniach kuchennych należy usunąć stare powłoki malarskie ze ścian
i sufitów, następnie przygotować i pomalować.
Przed przystąpieniem do składania oferty oferent powinien zapoznać się ze stanem faktycznym pomieszczeń przeznaczonych do wykonania w nich robót remontowych.

Podstawa wyceny robót:
Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej. Wycenę jednostkową robót należy sporządzić w oparciu o tabelę norm scalonych zawartych w katalogach KNR, KNR Wacetob, KNNR, KPN i kalkulacje własne Wykonawcy. Koszty jednostkowe materiałów i sprzętu nie mogą przekraczać średnich cen wg notowań wydawnictwa Sekocenbud.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z materiałów nowych,
 I gatunku, posiadających świadectwa bezpieczeństwa, atesty, gwarancje, certyfikaty   dopuszczające do stosowania w budownictwie. Nie dotyczy kostki betonowej.
3.  Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonywane roboty.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami przepisów  BHP.
5. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania terenu robót.
6. Cena oferty powinna obejmować całość kosztów realizacji zadania i być skalkulowana w oparciu o wymagania zawarte w opisie kosztorysowym istotnych warunków zamówienia. W ofercie należy podać cenę netto, podatek VAT oraz wartość brutto oferty, obliczone z zastosowaniem parametrów kosztorysowych wymienionych
w opisie kosztorysowym.
1.    Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
2.    Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

Wymagania wobec Wykonawcy:
w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
  • spełniają wymagania zamawiającego na podstawie oświadczenia oferenta.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Ewa Pawlak- członek Zarządu Koła PSOUU w Tychach, dyrektor OREW tel. kom. 509 085 735; stacjonarny: 32 227 33 00

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 26.06.2015 r., do godz. 13:00 w administracji Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego PSOUU w Tychach, al. Niepodległości 90.

Termin realizacji zamówienia:
14.07.2015 r. do 14.08.2015 r.

Termin związania ofertą:
5 dni od ostatniego dnia składania ofert

Kryterium oceny ofert:
Najkorzystniejsza oferta
 

10.06.2015 Bajkowa Równolandia

Od kilku lat w miesiącu czerwcu organizujemy w naszym ogrodzie festyn integracyjny po hasłem „Równolandia”. Każdego roku zabawy w Równolandii wiążą się z jakąś myślą przewodnią. Były już „Kontynenty”, „Kolory”, „Euro 2012” i „Cztery Pory Roku”, a dziś bawiliśmy się pod hasłem „Bajkowa Równolandia”.

Zgromadzonych powitała Pani dyrektor Ewa Pawlak i Amatorski Teatr Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Decorum", czyli koledzy i koleżanki z naszego Ośrodka, którzy zaprezentowali przedstawienie pt."Jedna noc z życia Zakochanego Kota". Następnie wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 3 oraz uczniowie SP 7 w Tychach. Wszystkie prezentacje wypadły wspaniale i wywołały gromkie brawa. A później została już tylko zabawa!

W tym roku każdy, kto chciał cieszyć się nagrodami w stolicy Równolandii, czyli w "Gumisiowej Dolinie" odwiedził cudowne miejsca ze znanych bajek: „Wioskę Smerfów”, „Leśną Chatkę Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków”, „Mokradła Shreka” oraz „Klub Myszki Miki”, gdzie mógł bawić się i rozwijać rożne talenty.

A nagrody czekające w "Gumisiowej Dolinie" warte były wszelkiego trudu.  Czekał tam na nas szczudlarz i bajkowe maskotki, był pokaz wielkich baniek mydlanych, no i największa atrakcja: przejażdżki na konikach ze stadniny "Padok" z Janowa.

W tym roku ponownie nad całością imprezy czuwał  "Wujek Kris", który wspaniale zagrzewał nas do zabawy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym mogliśmy spotkać się i wspólnie bawić zostawiając poza bramą ogrodu wszystkie uprzedzenia, lęki i niepewność.

W tym roku naszymi sponsorami byli: Urząd Miasta Tychy, Firma Ekoland, Sklep Kaufland, Zakład Mięsno - Wędliniarski Burakowski, Firma Wyroby Swojskie Pluta i Synowie, Zakład Mięsny Poliwczak z Mysłowic, Piekarnia Kłos, Piekarnia Jaworek oraz Cukiernia Rzemiosło. 

Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy, a wspomnienie dzisiejszego dnia na długo zostanie w pamięci wszystkich, którzy nas odwiedzili. Dziękujemy!

Zobacz zdjęcia:  https://picasaweb.google.com/106299326945574782209/Rownolandia2015?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJC-2ZORl4aMxwE&feat=directlink

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 53

1 % podatku


Od listopada 2013 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Możecie Państwo przeznaczyć 1% podatku dochodowego wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym za miniony rok podatkowy na nasze Stowarzyszenie - PSOUU koło w Tychach, a tym samym wspomóc rehabilitację naszych wychowanków i rozwój naszych placówek.

Więcej …

Nasze projekty

 

Więcej …

Facebook

Odwiedź nas na FACEBOOKU

 

https://www.facebook.com/orewtychy

Witryna http://orew.tychy.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji. W przeglądarce istnieje możliwość zarządzana plikami cookies. Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.

EU Cookie Directive Module Information